PRAVILNIK
O POPISU ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. oblik, sadržaj i način vođenja popisa ulova u športskom ribolovu (u daljnjem tekstu: popis) koji moraju voditi ribiči,

2. oblik, sadržaj i način dostavljanja obrazaca popisa s podacima iz točke 1. ovoga članka koji moraju dostavljati ribiči, ovlaštenici ribolovnog prava i Hrvatski športsko-ribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez).

Članak 2.

(1) Ribič je obvezan po ostvarivanju ulova na ribolovnoj vodi upisati podatke o ulovu u športskom ribolovu (vrste i količine zadržanih riba) u obrazac popisa dnevnog ulova.

(2) Podatke o ukupnom godišnjem ulovu u športskom ribolovu (vrste i količine zadržanih riba) ribič je obvezan dostaviti ovlašteniku ribolovnog prava na obrascu popisa godišnjeg ulova najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.

(3) Podatke o ukupnom godišnjem ulovu u športskom ribolovu (vrste i količine zadržanih riba) ovlaštenik ribolovnog prava je obvezan dostaviti Savezu na obrascu popisa godišnjeg ulova najkasnije do kraja travnja za prethodnu godinu.

(4) Podatke o ukupnom godišnjem ulovu u športskom ribolovu svih ovlaštenika ribolovnog prava (vrste i količine zadržanih riba) Savez je obvezan dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvu) na obrascu popisa godišnjeg ulova najkasnije do kraja svib­nja za prethodnu godinu.

Članak 3.

Sadržaj popisa iz članka 2. ovoga Pravilnika prikazan je na obrascima 1., 2., 3. i 4. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

(1) Popis dnevnog ulova se vodi na obrascu dimenzije 7 x 10 cm u obliku uvezane knjižice (Obrazac 1.).

(2) Popis godišnjeg ulova se vodi na obrascu formata A5 (Obrazac 2.).

(3) Na naslovnoj stranici knjižice iz stavka 1. ovoga članka, koja se tiska u svijetlozelenoj boji, otisnut je tekst sljedećeg sadržaja:

1. grb Republike Hrvatske u termo foliji;

2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva;

3. Popis ulova u športskom ribolovu;

4. kalendarska godina za koju se popis izdaje;

5. serijski broj.

(4) Na drugoj stranici knjižice iz stavka 1. ovoga članka otisnut je tekst sljedećeg sadržaja:

1. ime i prezime ribiča;

2. adresa prebivališta ribiča;

3. broj osobne iskaznice ili putovnice ribiča;

4. naziv ovlaštenika ribolovnog prava;

5. serijski broj dozvole za športski ribolov.

(5) Na 12 unutrašnjih stranica knjižice, koje su podijeljene u 10 redaka, otisnute su rubrike u koje se unose podaci o datumu, ribolovnoj vodi, vrsti ribe, komadima i kilogramima i potpis ribočuvara.

Članak 5.

(1) Ribič je obvezan:

1. po ostvarivanju ulova na ribolovnoj vodi upisivati podatke o zadržanom ulovu u športskom ribolovu u obrazac popisa dnevnog ulova (Obrazac 1.);

2. jednom godišnje upisivati podatke o zadržanom ulovu u športskom ribolovu u obrazac popisa godišnjeg ulova (Obrazac 2.);

3. jednom godišnje ispunjeni obrazac popisa godišnjeg ulova dostaviti ovlašteniku ribolovnog prava i to do kraja veljače za prethodnu godinu.

(2) Ribič je obvezan prilikom ribolova na ribolovnoj vodi uz sebe imati obrazac popisa dnevnog ulova.

Članak 6.

Ovlaštenik ribolovnog prava je obvezan:

1. prikupiti od ribiča podatke o godišnjem ulovu u športskom ribolovu;

2. jednom godišnje upisivati podatke o ulovu u športskom ribolovu u obrazac popisa godišnjeg ulova (Obrazac 3.);

3. jednom godišnje ispunjeni obrazac popisa godišnjeg ulova dostaviti Savezu i to do kraja travnja za prethodnu godinu.

Članak 7.

Savez je obvezan:

1. prikupiti od ovlaštenika ribolovnog prava podatke o godišnjem ulovu u športskom ribolovu;

2. jednom godišnje upisivati podatke o ulovu u športskom ribolovu u obrazac popisa godišnjeg ulova (Obrazac 4.);

3. jednom godišnje ispunjeni obrazac popisa godišnjeg ulova dostaviti Ministarstvu i to do kraja svibnja za prethodnu godinu.

Članak 8.

Obrasce popisa iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika Ministarstvo dostavlja Savezu najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu (»Narodne novine«, br. 91/03 i 58/04).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/109

Urbroj: 525-01-04-1

Zagreb, 20. prosinca 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4