NAREDBU
O ZAŠTITI RIBA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.
Ovom Naredbom određuje se:
1. lovostaj za pojedine vrste riba za vrijeme kojeg se ribe ne smiju loviti, zadržavati, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili stavljati u promet;
2. najmanja veličina pojedinih vrsta riba ispod koje se ribe ne smiju smiju loviti, zadržavati, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili stavljati u promet;
3. visina naknade štete koju fizička ili pravna osoba nanese ovlašteniku ribolovnog prava na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo povredom odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega.
I. LOVOSTAJ
Članak 2.
(1) Određuje se lovostaj za:
1. potočnu pastrvu (Salmo trutta m. fario L.):
– u Kupi, Kupici, Čabranki, u vodama Žumberka i sjeverno od Save od 1. listopada do 31. ožujka;
– u ostalim ribolovnim vodama od 1. listopada do 28/29. veljače;
2. jezersku pastrvu (Salmo trutta m. lacustris L.) od 1. listopada do 28/29. veljače;
3. mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus obtusirostris salonitana Heck.)
– u Jadru i Vrlici od 1. listopada do 31. svibnja;
4. mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus obtusirostris krkensis Karaman)
– u Krki od 1. listopada do 31. svibnja;
5. mladicu (Hucho hucho L.) od 16. veljače do 30. rujna;
6. glavaticu (Salmo marmoratus L.) od 16. veljače do 30. rujna;
7. lipljana (Thymallus thymallus L.):
– u Kupi i Kupici od 16. listopada do 15. svibnja;
– u ostalim ribolovnim vodama od 1. siječnja do 15. svibnja;
8. štuku (Esox lucius L.):
– u svim ribolovnim vodama osim u stalnim staništima u kojima obitavaju sve vrste pastrva, te mladica, glavatica i lipljan od 1. veljače do 31. ožujka;
9. smuđa (Stizostedion lucioperca L.) od 1. ožujka do 31. svibnja;
10. šarana (Cyprinus carpio L.) od 1. travnja do 31. svibnja;
11. soma (Silurus glanis L.) od 16. travnja do 15. lipnja;
12. kečigu (Acipenser ruthenus L.) od 1. ožujka do 31. svibnja;
13. bolena (Aspius aspius L.) od 1. travnja do 31. svibnja u Dunavcima: Poretak, Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i Renovski;
14. jeza (Leuciscus idus L.) od 1. svibnja do 31. svibnja u Dunavcima: Poretak, Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i Renovski.
(2) Odredba točke 11. stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na soma (Silurus glanis L.) u rijeci Dunav.
II. NAJMANJA VELIČINA
Članak 3.
Određuje se najmanja veličina za:
1. potočnu pastrvu (Salmo trutta m. fario L.) u Gackoj 50 cm,
– u ostalim ribolovnim vodama 30 cm;
2. jezersku pastrvu (Salmo trutta m. lacustris L.) 40 cm;
3. mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus
obtusirostris salonitana Heck.) 30 cm;
4. mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus
obtusirostris krkensis Karaman) 30 cm;
5. kalifornijsku pastrvu (Onchorhynchus mykiss
Walbaum) 30 cm;
6. mladicu (Hucho hucho L.) 80 cm;
7. glavaticu (Salmo marmoratus L.) 70 cm;
8. lipljana (Thymallus thymallus L.) 30 cm;
lipljana (Thymallus thymallus L.) u Kupi i Kupici 32 cm;
9. linjaka (Tinca tinca L.) 20 cm;
10. mrenu (Barbus barbus L.) 28 cm;
11. štuku (Esox lucius L.) 40 cm;
12. smuđa (Stizostedion lucioperca L.) 40 cm;
13. šarana (Cyprinus carpio L.) 40 cm;
14. soma (Silurus glanis L.) 60 cm;
15. kečigu (Acipenser ruthenus L.) 40 cm;
16. bolena (Aspius aspius L.) u Dunavcima:
Poretak, Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i Renovski 40 cm;
17. jeza (Leuciscus idus L.) u Dunavcima: Poretak,
Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i Renovski 25 cm.
Članak 4.
(1) Ribe se mjere po dužini od početka usta do kraja sklopljene repne peraje.
(2) Svi primjerci riba ulovljeni za vrijeme lovostaja određenog člankom 2. ove Naredbe kao i svi primjerci riba ulovljeni ispod najmanje veličine određene člankom 3. ove Naredbe moraju se odmah osloboditi i vratiti neoštećeni u stanište.
(3) Nedoraslim ribama smatraju se svi razvojni oblici riba koji su ispod veličina propisanih ovom Naredbom.
III. NAKNADA ŠTETE
Članak 5.
(1) Određuje se visina naknade štete koju fizička ili pravna osoba nanese ovlašteniku ribolovnog prava na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo povredom odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega.
(2) Šteta u smislu ove Naredbe podrazumijeva štetu koja je nanesena doraslim i nedoraslim ribama.
Članak 6.
(1) Visina naknade štete za dorasle i nedorasle ribe određuje se tako da se količina ribe (masa u kilogramima) određene vrste ribe na kojoj je učinjena šteta obračuna po cijeni jednog (1) kilograma za tu vrstu ribe i pomnoži s koeficijentom za tu vrstu ribe.
(2) U slučaju da je šteta počinjena na vrsti ribe koja nije obuhvaćena ovom Naredbom, kao osnovica za izračunavanje tržišne cijene uzima se tržišna cijena šarana za ciprinidne i ostale vrste riba, te tržišna cijena kalifornijske pastrve za salmonidne vrste riba.
Članak 7.
Određuje se cijena jednog (1) kilograma ribe u iznosu od:
1. šaran (Cyprinus carpio L.) 25,00 kuna;
2. som (Silurus glanis L.) 40,00 kuna;
3. linjak (Tinca tinca L.) 30,00 kuna;
4. mrena (Barbus barbus L.) 20,00 kuna;
5. smuđ (Stizostedion lucioperca L.) 50,00 kuna;
6. štuka (Esox lucius L.) 40,00 kuna;
7. potočna pastrva (Salmo trutta m. fario L.) 40,00 kuna;
8. kalifornijska pastrva
(Onchorhynchus mykiss Walbaum) 20,00 kuna;
9. jezerska pastrva (Salmo trutta m. lacustris) 25,00 kuna;
10. mekousna pastrva solinka (Salmothymus
obtusirostris salonitana Heck) 150,00 kuna;
11. mekousna pastrva zlousta (Salmothymus
obtusirostris krkensis Karaman) 150,00 kuna;
12. lipljan (Thymallus thymallus L.) 50,00 kuna;
13. mladica (Hucho hucho L.) 100,00 kuna;
14. glavatica (Salmo marmoratus L.) 100,00 kuna;
15. kečiga (Acipenser ruthenus L.) 40,00 kuna;
16. bolen (Aspius aspius L.) 15,00 kuna;
17. jez (Leuciscus idus L.) 15,00 kuna.
Članak 8.
(1) Određuju se koeficijenti za dorasle ribe:
1. koeficijent 5 za šarana (Cyprinus carpio L.), soma (Silurus glanis L.), linjaka (Tinca tinca L.), mrenu (Barbus barbus L.), kečigu (Acipenser ruthenus L.), smuđa (Stizostedion lucioperca L.), štuku (Esox lucius L.), bolena (Aspius aspius L.) i jeza (Leuciscus idus L.);
2. koeficijent 10 za potočnu pastrvu (Salmo trutta m. fario L.); kalifornijsku pastrvu (Onchorhynchus mykiss Walbaum), jezersku pastrvu (Salmo trutta m. lacustris), mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus obtusirostris salonitana Heck), mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus obtusirostris krkensis Karaman) i lipljana (Thymallus thymallus L.);
3. koeficijent 15 za mladicu (Hucho hucho L.), glavaticu (Salmo marmoratus L.), mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus obtusirostris salonitana Heck) i mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus obtusirostris krkensis Karaman).
(2) Određuju se koeficijenti za nedorasle ribe:
1. koeficijent 8 za šarana (Cyprinus carpio L.), soma (Silurus glanis L.), linjaka (Tinca tinca L.), mrenu (Barbus barbus L.), bolena (Aspius aspius L.) i jeza (Leuciscus idus L.);
2. koeficijent 12 za kečigu (Acipenser ruthenus L.), smuđa (Stizostedion lucioperca L.), štuku (Esox lucius L.);
3. koeficijent 16 za sve vrste pastrva i lipljana (Thymallus thymallus L.);
4. koeficijent 24 za mladicu (Hucho hucho L.), glavaticu (Salmo marmoratus L.), mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus obtusirostris salanitana Heck) i mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus obtusirostris krkensis Karaman).
Članak 9.
Visina naknade štete koja je nastala kao posljedica radnji iz članka 57. stavka 1. točke 3., 5., 8., 11. i 12., članka 59. stavka 2. te članka 61. stavaka 3. i 4. Zakona o slatkovodnom ribarstvu određuje se sukladno članku 2. ove Naredbe i uvećava se:
– 2 (dva) puta za dorasle ribe;
– 5 (pet) puta za nedorasle ribe.
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o lovostaju i najmanjoj veličini pojedinih vrsta riba ispod koje se ne smiju loviti, prerađivati niti stavljati u promet (»Narodne novine«, br. 3/03) i Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribama (»Narodne novine«, br. 149/02).
Članak 11.
Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/05-01/33
Urbroj: 525-01-05-1
Zagreb, 15. lipnja 2005.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.