NAREDBU
O GRANICAMA RIBOLOVNIH PODRUČJA I RIBOLOVNIH ZONA

Članak 1.

(1) Ovom Naredbom određuju se granice ribolovnih po­dručja i ribolovnih zona na ribolovnim vodama Republike Hrvat­ske.

(2) Granice ribolovnih područja iz stavka 1. ovog članka određene su prema slivnim područjima koja predstavljaju bio­loške, hidrografske i gospodarske cjeline.

(3) Granice ribolovnih zona iz stavka 1. ovog članka odre­đene su administrativnim granicama gradova i općina, osim u gradu Zagrebu koji se dijeli na ribolovne zone: Istok, Zapad, Sjever, Jug i Sesvete.

(4) Ribolovna područja i ribolovne zone iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju sve ribolovne vode na pojedinom ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni.

(5) Iznimno od odredbe stavaka 3. i 4., ovoga članka, ribo­lov­nom zonom se može proglasiti i manja ribolovna voda koja predstavlja zasebnu biološku i hidrološku cjelinu.

Članak 2.

Ribolovne vode iz članka 1. ove Naredbe dijele se na sljedeća ribolovna područja:

I. RIBOLOVNO PODRUČJE DRAVA – DUNAV

Županije: Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križeva­č­ka, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska i dio Vukovarsko-
-srijemske županije (gradovi Vukovar i Ilok; općine Trpinja, Borovo, Bogdanovci, Tompojevci, Negoslavci, Markušica, Tovarnik i Lovas).

II. RIBOLOVNO PODRUČJE SAVA

Županije: Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Sisačko-mosla­vačka, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i dio Vukovarsko-srijemske županije (gradovi Županja i Vinkovci; općine Cerna, Babina Greda, Gradište, Bošnjaci, Drenovci, Gunja, Vrbanja, Jarmina, Nuštar, Stari Jankovci, Privlaka, Andrijaševci, Ivankovo, Vođinci, Stari Mikanovci, Otok, Nijemci i Tordinci) i

grad Zagreb koji se dijeli na: Istok (željeznička pruga Zagreb – Dugo Selo od Držićeve ulice do potoka Trnava – Vugrov potok do ušća u kanal i okomito na lijevu obalu Save; lijeva obala Save uzvodno do Mosta mladosti; Držićeva ulica); Zapad (Lijeva obala Save do Jadranskog mosta; Savska ulica; Ilica; Ribnjak; Kra­ljevečki potok); Sjever (Kraljevečki potok; Ribnjak; Ilica; Savska ulica; lijeva obala Save od Jadranskog mosta do Mosta mladosti, Držićeva ulica; željeznička pruga Zagreb – Dugo Selo od Dr­ži­ćeve ulice do potoka Trnava; uzvodno uz potok Trnava); Jug (desna obala Save ) i Sesvete (potok Trnava; Vugrov potok do ušća u kanal i okomito na lijevu obalu Save).

III. RIBOLOVNO PODRUČJE KUPA

Županije: Karlovačka i dio Primorsko-goranske (gradovi Čabar, Delnice i Vrbovsko; općine: Brod Moravice, Ravna Gora, Skrad, Mrkopalj, Fužine i Lokve).

IV. RIBOLOVNO PODRUČJE LIKA

Županija ličko-senjska, osim gradova Senja i Novalje.

V. RIBOLOVNO PODRUČJE JADRAN

Županije: Istarska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-
-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska i dijelovi Primorsko-goranske (osim gradova i općina iz ribolovnog područja Kupa) i Ličko-senjske (gradovi Senj i Novalja) županije.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Nared­ba o ribolovnim područjima na otvorenim slatkim vodama u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 62/95).

Članak 4.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-01/103
Urbroj: 525-01-02-1
Zagreb, 26. svibnja 2003.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.